Algemene verkoops- en betalingsvoorwaarden  1. facturen zijn betaalbaar ten onze kantore, contant en uiterlijk op de aangegeven vervaldag.
Gebeurlijke afwijkende betalingsvoorwaarden zullen uitdrukkelijk op de factuur worden vermeld. Bij niet-betaling op de vervaldag worden de verschuldigde bedragen verhoogd met 1O% met een minimum van € 25,00 van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van conventionele en forfaitaire schadevergoeding.

Het verschuldigde bedrag wordt eveneens van rechtswege verhoogd met verwijlintresten vanaf de vervaldatum van de factuur en berekend aan 10% per jaar  

Het trekken van een wissel heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg en doet geen afbreuk aan deze voorwaarden.

 

  1. de koper of klant die een enkele factuur niet tijdig betaalt, maakt het verschuldigd saldo van alle gebeurlijke andere – zelfs niet vervallen facturen – onmiddellijk opeisbaar.
 

  1. Wanneer de koper of de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, behouden wij ons het recht voor om alle verder leveringen en/of werken stop te zetten of om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen voor het geheel of voor de nog niet uitgevoerde gedeelten, alsook onze verplichtingen inzake garantie.
Wij zullen onze gebeurlijke wilsuiting hiertoe, per aangetekende brief, aan de koper of de klant meedelen.

 

  1. wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of bij de niet-aangekondigde gewijzigde juridische toestand van de koper of klant.
Wij behouden ons tevens het recht voor om – zelfs na gedeeltelijke levering – van de koper of de klant in het tweede en derde hiervoor aangeduide geval, bijkomende waarborgen te eisen voor de goede uitvoering van zijn verbintenissen, wanneer de overeenkomst niet als ontbonden beschouwd wordt.

 

  1. onze goederen worden verkocht, ontvangen en aangenomen in onze magazijnen en reizen volledig op het risico van de koper, zelfs wanneer de zending franco geschiedt.
 

  1. klachten en opmerkingen betreffende goederen, prestaties, diensten of facturen, dienen binnen de 8 dagen schriftelijk te worden ingediend.
 

  1. eigendomsvoorbehoud:
tot volledige betaling van de prijs, blijven wij de titularissen van het eigendomsrecht van de geleverde goederen. In geval van ontbinding of verbreking van de verkoopsovereenkomst, blijven de betaalde voorschotten verworven, onder meer ten titel van schadevergoeding.

 

  1. algemene garantievoorwaarden voor werken en revisies:
a)    wij garanderen de goede werking van de motor of van de separate herstelde onderdelen zoals cilinderkoppen, waterpomp, starter, alternator, inspuitpomp, inspuiters enz., vermeld in de betrokken rekening. Deze garantie wordt toegekend aan de klant-gebruiker van de motor en kan niet overgedragen worden op andere personen.

b)    duur: de garantie wordt toegekend voor een periode van 12 maanden met een maximum van 50.000km voor de motorvoertuigen of van 2000 werkingsuren voor de industriële en marine motoren (zij houdt op wanneer een van beide grenzen bereikt wordt) De garantie gaat in op de datum van aflevering van de motor of van het onderdeel.

c)    voorwerp: de garantie bestaat in het herstellen van de motor of van het onderdeel (onderdelen en werkloon) die tijdens de garantieperiode defect raakt.

d)    Beperkingen: de kosten die wij ten laste nemen mogen het door onsfactureerde bedrag (BTW excl.) niet overschrijden. De garantie wordt opgeschort bij niet naleving van onze betalingsvoorwaarden.

 

 

 

 

e)    uitsluitingen:

-          door ons niet geleverde onderdelen vallen buiten de garantie tenzij hieraan optredende defecten te wijten zijn aan door ons foutief uitgevoerde bewerkingen

-          de garantie geldt niet voor eventuele exploitatieverliezen geleden door het bedrijf van de klant-gebruiker

-          zijn uitgesloten van de garantie de gebreken die het gevolg zijn van opzet, verwaarlozen van normaal onderhoud of verkeerd gebruik van de motor (bv deelneming aan wedstrijden en snelheidproeven, wijzigingen aan het geleverde vermogen enz.)

-          zijn eveneens uitgesloten de defecten voortvloeiend uit onjuiste demontage, montage of inbouw door derden, evenals de defecten ontstaan ten gevolge van bij de motor horende toebehoren die niet door ons gecontroleerd werden

f)     uitvoering van de garantie: de klant-gebruiker die aanspraak maakt op de garantie moet, op zijn kosten, maatregelen nemen om de motor op een in onderling overleg te bepalen tijdstip en plaats ter onze beschikking te stellen. In geval van tussenkomst door een derde (onafhankelijke hersteller) is deze laatste verplicht contact op te nemen met onze firma om het vereiste aantal werkuren vast te stellen.

 

9. algemene garantievoorwaarden geldend bij aankoop van nieuwe motoren:

     Wij garanderen de goede werking van de motor, alsook van de toegevoegde uitrusting, volgens de

     geldende garantievoorwaarden van de constructeur van de motor en van de constructeur van de

     toegevoegde uitrusting.

a)    de garantievoorwaarden van de motor worden steeds bij de betrokken rekening gevoegd, opgesteld in de taal gehanteerd door de constructeur. Vertalingen in het Nederlands of het Frans kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden. In geval van geschil primeert de originele tekst.

b)    Beperkingen: de kosten die wij ten laste nemen mogen het door ons gefactureerde bedrag (BTW excl.) niet overschrijden. De garantie wordt opgeschort bij niet-naleving van onze betalingsvoorwaarden

     c) uitsluitingen:

-          door ons niet geleverde onderdelen vallen buiten de garantie tenzij hieraan optredende defecten te wijten zijn aan door ons foutief uitgevoerde bewerkingen

-          de garantie geldt niet voor eventuele exploitatieverliezen geleden door het bedrijf van de klant-gebruiker

-          zijn uitgesloten van de garantie de gebreken die het gevolg zijn van opzet, verwaarlozen van normaal onderhoud of verkeerd gebruik van de motor

-          zijn eveneens uitgesloten de defecten voortvloeiend uit onjuiste demontage, montage of inbouw door derden, evenals de defecten ontstaan ten gevolge van bij de motor horende accessoires die niet door ons gecontroleerd werden

d) uitvoering van de garantie: de klant-gebruiker die aanspraak maakt op de garantie moet, op zijn kosten, maatregelen nemen om de motor op een in onderling overleg te bepalen tijdstip en plaats te onzer beschikking te stellen.

 

10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

 

 

                                      

Werkplaats